Normativa en matèria d'arxius

A l'article 148 de la Constitució espanyola de 1978, en el títol VIII referit a l'Organització territorial de l'Estat, vénen enumerades les competències que poden assumir les comunitats autònomes. Així en el punt 15a s'especifica que es podran assumir competències en museus, les biblioteques i els conservatoris de música d'interès per a la Comunitat Autònoma. S'ha de tenir present que els legisladors han tendit a agrupar els arxius dins el fet cultural més que en l'àmbit administratiu.

Per tant la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té plenes competències en legislar sobre la seva activitat arxivística i correspon a l'Administració Central el dret a dictar normes harmonitzadores per a tot el territori i a la gestió dels seus arxius (tot i que algunes comunitats autònomes com Catalunya, gestionen arxius estatals).

Els principals punts que regula la Llei 16/1985, de 25 de juny de Patrimonio Histórico Español pel que respecta a la definició d'arxius són:

  • Definició del document
  • El patrimoni documental i la seva titularitat
  • La consulta de documents i la seva confidencialitat (desenvolupada pels articles 35 i 37 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediments administratius comú)
  • Delimitació de les competències de l'Estat en matèria d'arxius i la coordinació de l'arxiu de les diferents comunitats autònomes.

Pel que fa a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les normatives legals que regulen el fet arxivístic són: