Jornada: La Segona República

logo_segona_republica


JA PODEU PASSAR A RECOLLIR ELS CERTIFICATS DE LLIURE CONFIGURACIÓ
PEL SERVEI D'INFORMACIÓ (EDIFICI RAMON LLULL)

Programa de la Jornada

9:30h La Segona República a l'Estat espanyol: marc general. A càrrec del Dr. Antoni Marimon Riutort, professor d'Història contemporània de la UIB

10:30h La Segona República a les Illes Balears. A càrrec del Dr. Miquel Duran Pastor, catedràtic d'Història contemporània de la UIB

11:30h Descans

12:00h Projecció del film: El coronel Macià. Presentat pel Sr. Llorenç Carrió Crespí, becari del CEDOC

16:00h Recital de cançons i gloses republicanes al claustre de l'edifici Ramon Llull. A càrrec del Sr. Francesc Gomila Márquez, estudiant d'Història

16:30h Presentació de l'obra Emili Darder Cànaves. El darrer batle republicà de Palma. A càrrec del Sr. Arnau Company Mates, historiador

17:15h Projecció del documental Emili Darder. Presentat per Margalida Blanquer Genovart, directora i guionista del documental

18:00h Presentació de l'obra Emili Darder (1895-1937). Vida i martiri. A càrrec de Catalina Moner Mora, historiadora

18:45h Descans

19:00h Presentació de l'obra La Segona República. Actes de les XXV Jornades d'Estudis
Històrics Locals, Institut d'Estudis Baleàrics. A càrrec del Dr. Sebastià Serra
Busquets i el Sr. Arnau Company, coordinadors de les Jornades.

20:00h Col·loqui sobre el moviment associatiu a Mallorca i Menorca durant la Segona
República. A càrrec del Dr. Jordi Pons i el Dr. Manel Santana, historiadors

Direcció: Sebastià Serra Busquets
Coordinació: Llorenç Carrió Crespí
I nscripció fins el 14 d'abril de 2008
Pagament: 5 euros, que cobreix les despeses de matrícula i expedició del certificat, a ingressar en el núm. de compte: SA NOSTRA 2051 0151 64 1051506425
Emplenau el formulari d'inscripció o bé enviau un correu electrònic. A banda haureu de remetre o bé per fax al 971 17 34 73 o deixar a la casella del CEDOC (Ed. R. Llull) el resguard bancari per completar la inscripció.

S'HA SOL·LICITAT 1 CRÈDIT DE LLIURE CONFIGURACIÓ

Hi col·labora Grup d'Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani de la UIB